fbpx

Design Pack OÜ üldtingimused

 1. MÕISTED

  1.1 Teostaja Design Pack Oü, registrikood 12814802, asukoht Türi 10c D korpus, Tallinn, Harjumaa, 11313

  1.2 Tellijad Tooteid ja teenuseid tellivad füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.3 Pool või Pooled – Teostaja ja Tellija või koos Teostaja ja Tellija.

  1.4 Tööd – Tööd, tooted ja teenused, mida Tellija tellib Teostajalt.

  1.5 ÜldtingimusedTingimused, millega reguleeritakse Teostaja ja Tellija vahelisi suhteid teenuste ja toodete tellimisel ning poolte õigusi ja kohustusi.

  1.6 Päring– Tellija sooviavaldus toodete ja teenuste ostmiseks ja sellega seotud lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab Tellija tahet olla ettepanekuga nõustumuse korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

  1.7 Tellimuse kinnitus – Teostaja nõustumus sõlmida leping Tellija poolt soovitavate toodete ja teenuste teostamiseks või müümiseks.

2. TELLIMUS JA HIND

2.1 Kui Tellija soovib Teostajalt tellida Töid, edastab ta Teostajale Päringu, kasutades Teostaja kodulehe päringuvormi või edastades tellimuse e-mailiga. Erandina võib päringu esitada ka telefoni teel, kui see on töö olemust arvestades võimalik.

2.2 Päringu esitamisel peab Tellija edastama Teostajale tellimuse täitmiseks vajalikud failid ning tellimusega seotud informatsiooni. Tellija poolt Töö teostamiseks esitatud failid peavad vastama Teostaja poolt ettenähtud tingimustele, sh olema sobivas formaadis, suuruses ja kvaliteediga.

2.3 Pakkumine peab sisaldama hinda ja maksetingimusi. Pakkumises märgitakse, kas hind sisaldab käibemaksu või mitte. Pakkumises peavad olema märgitud tööde valmimise eeldatav tähtaeg ning tarne- ja ladustamise tingimused.

2.4 Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on Tellijat viivitamatult teavitatud ja Tellija ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud. Teostajal on õigus nõuda Tellijalt selliste lisakulude hüvitamist, mis on tingitud:

2.4.1 Tellija poolt edastatud faili või dokumentide puudulikkusest;

2.4.2 Pärast Tellimuse kinnitamist tehtud muudatustest, sh muudatustest failis, formaadis, koguses jms.

2.5 Tööde eest tasumine toimub vastavalt Teostaja poolt esitatud arvele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Teostajal on õigus küsida Tööde teostamiseks ettemaksu.

2.6 Tellimuse sisu ning sellega seotud dokumendid ja failid on konfidentsiaalsed. Pooltel ei ole õigust konfidentsiaalset informatsiooni oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada, v.a sellistele isikutele, kellele on konfidentsiaalsele informatsioonile ligipääs vajalik Poolte vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas töö teostamisega seotud töötajatele ja juhatuse liikmetele, samuti kaasatud konsultantidele ja koostööpartneritele, tingimusel, et avaldav pool tagab, et nimetatud isikud järgivad konfidentsiaalsustingimusi.

2.7 Tellimuse kinnitamisega loetakse Poolte vahel leping sõlmituks. Tingimuste osas, mis tellimuse kinnituses ei sisaldu, juhinduvad Pooled käesolevatest Üldtingimustest, väljaarvatud kui kokkulepitud ei ole teisiti.

3. TÖÖDE TEOSTAMINE, ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

3.1 Tööde teostamisel lähtuvad Pooled pooltevahelistes kokkulepetes, lepingus, käesolevas Üldtingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides, sh võlaõigusseaduses sätestatust.

3.2 Tööde teostamisel lähtutakse ennekõike Tellimuse kinnitusel märgitud andmetest.

3.3 Teostaja on kohustatud Töö teostama vastavalt Tellimusele õigel ajal ja õigel viisil, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

3.4 Tööde valmimise tähtaeg lepitakse kokku Poolte vahel lähtudes Tellija soovist, Tellimuse mahust ja Teostaja tehnilisest võimekusest. Teostajal on õigus keelduda Tellija poolt soovitud tähtaja täitmisest, teatades sellest Tellijale pärast Tellimuse vastuvõtmist. Sellisel juhul on Tellijal õigus Tellimusest loobuda.

3.5 Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat. Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Tellija ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.

3.6 Kui Tellijal ei ole võimalik Teostajale õigeaegselt Töö teostamiseks vajalikke faile ja andmeid edastada, peab ta sellest Teostajat viivitamatult teavitama. Sellisel juhul lepitakse Poolte vahel kokku uus Tööde valmimise tähtaeg. Kui Tellija poolt failide ja andmete üleandmisega viivitamisest tekib Teostajale kahju, on Teostajal õigus lepingust taganeda.

3.7 Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, algab Tellimuse täitmise tarneaeg alljärgnevalt nimetatud hetkest, mis on:

3.7.1. Tellimuse jõustumine (Tellija poolt tellimuse esitamine ja Teostaja poolt tellimuse kinnitamine);

3.7.2. Tööde teostamiseks vajalike failide ja informatsiooni Teostajale üleandmine;

3.7.3. Kokkulepitud ettemaksu tasumine.

3.8 Tellija on kohustatud Töö vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Tellija ei võta põhjendamatult Tööd vastu, on Teostajal õigus lisaks tasule nõuda ka vastuvõtmise kohustusega viivitamisest tulenevate kulude hüvitamist. Kui Tellija viivitab Tööde vastuvõtmisega rohkem kui 90 kalendripäeva, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Tellijalt tekkinud kahju hüvitamist.

3.9 Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või tellimuslehe allkirjastamisega Tellija poolt. Tööde üleandmine Tellijale loetakse toimunuks ka juhul, kui Tellija ei ole Tööd põhjendamatult vastu võtnud või üleandmise-vastuvõtmise akti või tellimuslehte allkirjastanud. Viidatud juhul loetakse Töö vastuvõetuks viie (5) päeva möödumisel alates kokkulepitud Töö vastuvõtmise ajast või hetkest, kui Teostaja teavitas Tellijat, et Töö on vastuvõtmiseks valmis pandud.

3.10 Juhul kui Tellija organiseerib Töö transpordi, loetakse Töö Tellijale üle antuks hetkel, kui see anti üle transporti teostavale isikule, v.a kui Pooled on kokku leppinud teisiti.

4. PUUDUSTEGA TÖÖD

4.1. Juhul kui töö kvaliteedist tulenevalt ei ole täiendavat kvaliteedinõuet võib tiraaži hulgas esineda kuni 0,5% tellimusele mittevastavaid trükiseid.

4.2. Tellijal puudub õigus hinnaalanduseks või trükisest loobumiseks juhul, kui: –

4.2.1 Viga tuleneb ebakorrektsest Tellija poolsest vigasest algmaterjalist;

4.2.2 Tellija parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis on jäänud Tellija poolt heakskiidetud kujundusel parandamata;

5. POOLTE VASTUTUS JA PRETENSIOONID

5.1 Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud tulu, majandustegevuse häiritus vms), v.a kui seadusest või pooltevahelisest kokkuleppest ei tulene teisiti.

5.2 Tellija peab Töö viivitamatult Töö kättesaamisel üle vaatama. Juhul kui Töö ei vasta kokkulepitud tingimustele, peab Tellija viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates Töö vastuvõtmisest või vastuvõetuks lugemisest, teavitama Teostajat vähemalt kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis Töö lepingutingimustele mittevastavusest, kirjeldades seejuures mittevastavusi võimalikult täpselt.

5.3 Juhul kui Tellija ei teavita Teostajat puudustest õigeaegselt või kui majandus- või kutsetegevuses tegutsev Tellija ei kirjelda puudusi piisavalt täpselt, ei või Tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ning Teostaja ei ole kohustatud Tellija nõudmisi rahuldama.

5.4 Lepingutingimustele mittevastavuseks ei peeta väheolulisi erinevusi kokkulepitud tingimuste ja Töö tulemuse vahel ning need ei anna alust pretensioonide esitamiseks, lepingust taganemiseks või lepingu ülesütlemiseks.

5.5 Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult e-kirja teel lepingus märgitud e-posti aadressile.

5.6 Juhul kui teostatud Töö ei vasta kokkulepitud tingimustele, kohustub Teostaja sellise töö oma kuludega mõistliku aja jooksul viima lepingutingimustega vastavusse (parandama või parandamise võimatuse korral tegema uue töö).

5.7 Teostaja ei vastuta Töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes Tellija ebatäpsetest juhistest, Tellija poolt muretsetud materjali puudustest või kolmanda isiku eeltöödest, kui Teostaja juhiseid, materjali või eeltöid piisavalt kontrollis. Seejuures ei vastuta Teostaja Töö kokkulepitud kvaliteedile mittevastavuse eest, kui kvaliteedi mittevastavus tuleneb Tellija poolt edastatud fail mittevastavusest trükifailile esitatud nõuetele.

5.8 Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt. Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud pool, kui seadusest või poolte vahelisest kokkuleppest ei tulene teisiti.

5.9 Teostaja ja Tellija vaheliste erimeelsuste kokkuleppel lahendamise võimatuse korral lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

6. VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

6.2 Käesolevate Üldingimuste alusel on vääramatuks jõuks näiteks maavärinad, tormid, veeuputused, tulekahjud, plahvatused, streigid, avalikult märatsemised, elanikkonna rahutused, murdvargused, poliitilised kriisid, sõjad (nii väljakuulutatud või mitte– väljakuulutatud) või sõjasarnased olukorrad, embargod.

6.3 Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

7. VIIVITUSED LEPINGU TÄITMISEL, ERINEVUSED KOKKULEPITUD TIRAAŽIS

7.1 Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat. Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Tellija ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.

7.2 Kui punktis 7.1. nimetatud takistus muudab lepingu täitmise Teostaja jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis on Teostajal õigus lepingust taganeda. Nimetatud juhul ei ole Tellijal õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, ent Teostaja kohustub tagastama Tellijale kõik viimase poolt Tööde teostamiseks Teostajale üleantud materjalid.

7.3 Kui Töö näol on tegemist trükisega, võib tegelik trükiarv erineda algselt kokkulepitust 10-20% ulatuses, olenevalt tellimuse kogustest. Tegeliku tiraaži ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt Pakkumises toodud tingimustele. Nõuetele mittevastavate üksikute eksemplaride mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist.

8. MAKSETINGIMUSED

8.1 Tööde hinnas lepivad Pooled kokku Pakkumises. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis esitab Teostaja koos Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga Tellijale arve kokkulepitud maksetähtajaga või kokkuleppe puudumisel Teostaja poolt määratud tähtajaga.

8.2 Tellija peab Töö eest tasuma Poolte poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil. Kui Teostaja nõuab Tellijalt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see Pakkumises. Kui maksetingimused ei ole Pakkumises märgitud, lepitakse need kokku eraldi. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teostajal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Tellijalt viivist 0,25% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 kalendripäeva on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.

8.3 Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teostajale seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teostajal pandiõigus tema valduses olevatele Tellija vallasasjadele (maketid, materjalid jms).

8.4 Kui Tellija viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija.

8.5 Tellijapoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Tellija varaga sh tulevikus tekkiva varaga.

9. OMANDIÕIGUS JA AUTORIÕIGUS

9.1 Teostaja poolt Tööde teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid, trükiplaadid jms on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Tellijale üle.

9.2 Kui Tellija tellib Teostajalt kujundustöid või muu immateriaalse õiguse seisukohast olulist Tööd, saab Tellija endale Töö sisu ja tulemuse omandiõiguse ning kõik üleantavad autoriõigused.

9.3 Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb Tellijale üle alates Tööde üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu. Omandiõigus Töödele läheb Tellijale üle siis, kui kogu kokkulepitud hind on Tellija poolt tasutud, juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

9.4 Tellija vastutab selle eest, et Tööde tellimisel ei rikutaks kolmandate isikute õigusi, sh peab Tellija tagama, et Töö tellimisel ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. Tellija kannab mistahes vastutust, mis kaasneb temapoolse autoriõiguste rikkumisega, sh autoriõigusi rikkuva Töö tellimisega.

9.5 Tellija kinnitab Teostajale materjali esitamisega, et tal on kõik vajalikud õigused sellise materjali edastamiseks, avalikustamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning Tellija tegevus ei lähe vastuollu ühegi õigusaktiga. Teostaja ei ole kohustatud nimetatud asjaolusid eraldi kontrollima. Kui Tellija kinnitus osutub ebaõigeks, on Tellija kohustatud hüvitama Teostajale kogu sellega seoses tekkiva kahju, sh kahju, mis Teostajal tekib tema vastu suunatud nõuete esitamisest kolmandate isikute poolt.